1880

05.

Eismond a.U. 147

Rt Penunzio der Pfauenspross (49): Zum Eynritt . . .

1881

12.

Eismond a.U. 147

Jk Dietrich (267): NAP der 1880. Sippung

1919

22.

Lenzmond a.U. 148

Rt Oma-X der fehlbare Lethe-Leerer

1921

05.

Ostermond a.U. 148

Jk Andreas (347): Zum Fährmann

1922

12.

Ostermond a.U. 148

Jk Gerolf (267): Ausrittsbericht Ad Villingam

1960

20.

Windmond a.U. 149

Jk Wolfram (121): Das Schlüsselloch

1979

16.

Ostermond a.U. 150

Jk Andreas (267): Ritterarbeit

2022

13.

Eismond a.U. 152

KN 153 (267): Ausrittsbericht Insulinde

2137

29.

Eismond a.U. 156

Jk Andreas (267): Ritterarbeit Rt. Dentinus

2207

20.

Ostermond a.U. 158

”Fexung” zum Einritt, Rt Mähtes op jöck (191)